Lý 10 Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều

TranTran

Administrator
C1 ( Trang 16 SGK Cơ bản): Tại một điểm M trên đường đi, đồng hồ tốc độ của một chiếc xe máy chỉ 36 km/h. Tính xem trong khoảng thời gian 0,01s xe đi được quãng đường bao nhiêu?
Bài giải
Đổi 36km/h = 10m/s
Đồng hồ tốc độ của xe máy chỉ độ lớn của vận tốc tức thời tại điểm M
Áp dụng \[ v=\frac{\Delta s}{\Delta t}=>\Delta s=v.\Delta t=\mathrm{10.0,01}=\mathrm{0,1}(m) \]
 
Chỉnh sửa lần cuối:

TranTran

Administrator
C2 ( Trang 17 SGK Cơ bản): Hãy so sánh độ lớn vận tốc tức thời của xe tải và xe con vẽ ở Hình 3.3. Mỗi đoạn trên vectơ vận tốc ứng với 10 km/h. Nếu xe con đang đi theo hướng Nam - Bắc thì xe tải đang đi theo hướng nào?
1.png
Bài giải
Vận tốc tức thời của xe tải là: 30 km/h và đi theo hướng Tây - Đông.
Vận tốc tức thời của xe con là: 40 km/h.
 

Đính kèm

TranTran

Administrator
C3 ( Trang 19 SGK Cơ bản): Hãy viết công thức tính vận tốc ứng với đồ thị ở Hình 3.5
2.png
Bài giải
Từ đồ thị ta thấy: \[ a=\frac{v-{v}_{o}}{t}=\frac{8-3}{10}=\mathrm{0,5}m/{s}^{2} \]
Vậy phương trình vận tốc là: \[ v=3+\mathrm{0,5}t(m/s) \]
 

Đính kèm

TranTran

Administrator
C3 ( Trang 19 SGK Cơ bản): Hình 3.6 là đồ thị vận tốc - thời gian của một thang máy trong 4 giây đầu kể từ lúc xuất phát. Hãy xác định gia tốc của thang máy trong giây đầu tiên.
3.png
Bài giải
\[ a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{\mathrm{0,6}-0}{1}=\mathrm{0,6}m/{s}^{2} \]
 

Đính kèm

TranTran

Administrator
C5 ( Trang 19 SGK Cơ bản): Hãy tính quãng đường mà thang máy đi được trong giây thứ nhất, kể từ lúc xuất phát ở câu C4.
Bài giải
\[ S={v}_{o}t+\frac{a{t}^{2}}{2}=0+\frac{{\mathrm{0,6.1}}^{2}}{2}=\mathrm{0,3}m \]
 

TranTran

Administrator
C6 ( Trang 20 SGK Cơ bản): Cho một hòn bi xe đạp lăn xuống một máng nghiêng nhẵn, đặt dốc vừa phải. Hãy xây dựng một phương án nghiên cứu xem chuyển động của hòn bi có phải là chuyển động thẳng nhanh dần đều hay không? Chú ý rằng chỉ có thước để đo độ dài và đồng hồ để đo thời gian.
5.png
Gợi ý: Nên chọn x0 và v0 làm sao để cho phương trình (3.5) trở thành đơn giản. Sau đó phải xác định xem các đại lượng nào cần phải đo và định luật biến thiên nào cần phải phát hiện.
Bài giải
- Từ phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh dần đều: [math]x={x}_{o}+{v}_{o}t+\frac{a{t}^{2}}{2}[/math] Nếu chọn gốc tọa độ từ thời điểm thả bi và thả bi nhẹ, không vận tốc đầu thì xo=0, v0=0
Khi đó: [math]x=\frac{a{t}^{2}}{2}[/math] tức x tỉ lệ thuận với t bình (vì a không đổi)
- Vậy ta có cách tiến hành thí nghiệm như sau:
+ Chọn gốc tọa độ tại điểm thả lăn bi và thả bi không có vận tốc đầu.
+ Dùng thước đo và ấn định các quãng đường mà bi sẽ lăn hết (t).
+ Dùng đồng hồ đo thời gian bi lăn hết quãng đường đo. (S = x).
+ Xét xem s có tỉ lệ thuận với t bình hay không, nếu có thì bi đã chuyển động thẳng nhanh dần đều.
 

Đính kèm

Chỉnh sửa lần cuối:

TranTran

Administrator
C7 ( Trang 21 SGK Cơ bản): Một xe đạp đang đi thẳng với vận tốc 3m/s bỗng hãm phanh và đi chậm dần đềụ. Mỗi giây vận tốc giảm 0,1 m/s. Tính quãng đường mà xe đạp đi được từ lúc bắt đầu hãm phanh đến lúc dừng hẳn.
Bài giải
Thời gian kể từ lúc hãm phanh đến khi xe dừng hẳn là: \[ t=\frac{v-{v}_{o}}{a}=\frac{0-3}{-\mathrm{0,1}}=30s \]
Quãng đường đi được trong thời gian trên là:
 
Bên trên