Kết nối tri thức với cuộc sống Bài 1: Tập hợp

Hải Quân

Administrator
Staff member
Một tập hợp bao gồm các đối tượng nhất định. Các đối tượng ấy được gọi là những phần tử của tập hợp.
x là một phần tử của tập A, ký hiệu là x ∈ A ( đọc là x thuộc A)
y không là phần tử của A, ký hiệu là y ∉ A ( đọc là y không thuộc A)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hải Quân

Administrator
Staff member
1.1 Cho hai tập hợp: A={a; b; c; x ; y} và B = {b; d; y; t; u; v}
Dùng ký hiệu "∈" hoặc "∉" để trả lời mỗi câu hỏi : Mỗi phần tử a, b, x, u thuộc tập hợp nào và không thuộc tập hợp nào?

(Sách giáo khoa Toán tập 6 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Trang 7)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hải Quân

Administrator
Staff member
1.1 Cho hai tập hợp: A={a; b; c; x ; y} và B = {b; d; y; t; u; v}
Dùng ký hiệu "∈" hoặc "∉" để trả lời mỗi câu hỏi : Mỗi phần tử a, b, x, u thuộc tập hợp nào và không thuộc tập hợp nào?

(Sách giáo khoa Toán tập 6 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Trang 7)
Ta có:
+ a ∈ A và a ∉ B
+ b ∈ A và b ∈ B
+ x ∈ A và x ∉ B
+ u ∉ A và u ∈ B
 
Bên trên